Dokładnie 2 kwietnia 2022 roku mija 25 lat od dnia uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe.

„wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”

– Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku

Czas, aby doświadczenie narodowe 25 lat wpłynęło na kształt Rzeczypospolitej. W czasach, gdy w ogóle kwestionuje się istnienie państw narodowych, społeczeństwo potrzebuje Wielkiej Dyskusji o tym, po co nam Polska, czym jest wolność, sprawiedliwość, dobro wspólne czy własność prywatna. Dyskutujmy szeroko, bo państwo jest silne, pod warunkiem, że wszyscy w nie wierzą.

„Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków, co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy”

            – Art. VI Sejm czyli władza prawodawcza, Konstytucja 3 maja 1791 roku

Zapraszamy do podjęcia rocznego wyzwania. Chcemy odzyskać tradycję Rzeczypospolitej, która tworzyła optymalne warunki do wolnego rozwoju jednostek i ich służby dla dobra wspólnego całej Rzeczypospolitej. Pochylmy się wspólnie nad najważniejszymi kwestiami związanymi z państwowością.

SEMINARIUM „KU WYDOSKONALENIU KONSTYTUCJI” – INAUGURACJA PROJEKTU NARODOWYCH KONSULTACJI KONSTYTUCYJNYCH

04.05.2022 godz. 10:30-17:30

Bagatela 12, Warszawa

Seminarium inauguruje cykl lokalnych debat poświęconych podstawowym zagadnieniom ustrojowym, prowadzonych pod wspólnym hasłem namysłu nad „wydoskonaleniem” konstytucyjnym, do którego zobowiązywała naród polityczny pierwsza ustawa rządowa Rzeczypospolitej. Dlatego seminarium połączy panele akademickie z następującymi po nich dyskusjami panelistów i zgromadzonych przedstawicieli organizacji społecznych uczestniczących w  Narodowych Konsultacjach Konstytucyjnych.

Seminarium składa się z trzech paneli:

I. Dobro wspólne jako naczelna wartość konstytucyjna.

Czym jest dobro wspólne? Czy dobro wspólne jest sumą pomyślności jednostek czy wartością wyższą? Jaka zachodzi relacja pomiędzy dobrem wspólnym, a zasadą demokratycznego państwa prawnego, porządkiem publicznym i moralnym? Czy dobro wspólne stanowi samoistną przesłankę ograniczenia praw i wolności obywatelskich?

II. Podział władzy – ochrona praw i wolności, spory kompetencyjne, sprawność państwa.

Co jest istotą podziału władzy? Czy konstytucyjny system „checks and balances” zdał próbę czasu? Czy siła władzy wykonawczej w państwie prawa stanowi zagrożenie dla praw jednostek w epoce globalnych zagrożeń? Jakie są granice niezależności i rozliczalności wymiaru sprawiedliwości? Jak daleko sięga władza kształtowania prawa przez parlament?

III. Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka.

Jakie są źródła ludzkich praw i wolności? Czy katalog praw podstawowych powinien mieć szczególną rolę konstytucyjną? Jakie znaczenie ma prawo ponadpozytywne? Jakie znaczenie ma w tym kontekście chrześcijańska i europejska tożsamość konstytucyjna? Czym jest prawo naturalne?

Szczegółowe informacje oraz REJESTRACJA na stronie współorganizatora wydarzenia uczelni Collegium Intermarium (kliknij tutaj).

Narodowe Konsultacje Konstytucyjne będą dotykać fundamentalny spraw dla funkcjonowania państwa. Chcemy rozmawiać w szerokim gronie środowisk, dla których troska o Polskę stanowi wartość immanentną i są gotowe wziąć udział w debacie dotyczącej kluczowych dla obywateli zagadnień ustrojowych, prawnych, gospodarczych czy etycznych. Przygotowaliśmy szereg pytań  podzielonych na dziesięć bloków tematycznych, z którymi uczestnicy projektu będą się co miesiąc mierzyć przez rok.

Narodowe Konsultacje Konstytucyjne mają pobudzić debatę o obecnym stanie praworządności w Polsce i przyszłości państw narodowych. Jest to również okazja do integracji wielu środowisk, a także zaproszenia do dyskusji osób, które nie są w żadnych sformalizowanych strukturach. Sprawdź, jakie organizacje już dołączyły do projektu i zabierz głos w dyskusji na ich spotkaniach lub zgłoś zamiar prowadzenia własnego klubu dyskusyjnego.

Nowa Konstytucja dla Polski

Deklaracja Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”

Dziś mija 25 lat od dnia uchwalenia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Minione ćwierćwiecze było czasem dostatecznie długim, by poznać wszystkie jej zalety i wady i by móc dokonać oceny jej przydatności dla dalszego funkcjonowania Państwa Polskiego w zmieniających się dynamicznie okolicznościach.

Chcemy pójść za wskazaniem naszych przodków, którzy na kartach Konstytucji Trzeciomajowej napisali: „Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej uznając potrzebę wydoskonalenia onej po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizji i poprawy Konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy”.

Podobnie jak twórcy pierwszej polskiej konstytucji, dostrzegamy powagę także obecnej chwili i rozpoznajemy zagrożenia zewnętrzne wymierzone w naszą państwową suwerenność, narodową niezależność, obywatelską wolność i ludzką godność. Tak jak i oni chcemy „korzystać z pory, w jakiej Europa się znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość i wolność wewnętrzną narodu”.

Biorąc wszystko to pod uwagę, deklarujemy gotowość rozpoczęcia prac nad nową Konstytucją dla Polski, „wydoskonalającą” dotychczasowe ramy ustrojowe, stanowiącą jednoznaczny wyraz polskiej kultury prawnej, gotowej by sprostać nadzwyczajnym wyzwaniom współczesności, prowadzącej nas do poszukiwania roli państwa i narodu w świetle globalnych procesów i przemian, jednocześnie zakotwiczonej od czasu Chrztu Polski w chrześcijaństwie i w szacunku dla naturalnego ładu społecznego.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, środowiska zawodowe, samorządowe i społeczne do udziału w inauguracji Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty Państwa”. 4 maja w siedzibie Collegium Intermarium eksperci, działacze społeczni i wszyscy zainteresowaniu liderzy środowisk obywatelskich rozpoczną roczny cykl debat konstytucyjnych.

W kolejnych miesiącach wolnej debacie naszych środowisk poddane zostaną fundamentalne zagadnienia ustrojowe. Dyskusje te pozwolą na skuteczne identyfikowanie odpowiedzi na pytania o istotę dzisiejszego państwa i prawdziwe źródła jego siły i sprawności; o rolę obywateli, wspólnot i rodzin; o znaczenie sprawiedliwości, prawa pozytywnego i naturalnego; o rolę tożsamości narodowej i chrześcijańskiej; o znaczenie współczesnych narzędzi sprawowania władzy, demokracji pośredniej i bezpośredniej, o skuteczne gwarancje dla ludzkiej godności, życia, podstawowych wolności, własności i przedsiębiorczości.

2 kwietnia 2022 roku