Narodowe Konsultacje Konstytucyjne

Człowiek świadomy swojej przeszłości jest również świadomy swojej przyszłości. To osadzenie w czasie i głęboka analiza aktualnej sytuacji z odniesieniem do poprzednich dokonań pomoże stworzyć kompleksową wizję naszego państwa. Dlatego chcemy wszystkich zaprosić do rocznego projektu polegającego na przeprowadzeniu dziesięciu dyskusji dotyczących fundamentalnych zagadnień związanych z ustrojem, gospodarką, dobrem wspólnym, przedsiębiorczością, sprawiedliwością…

Narodowe Konsultacje Konstytucyjne mają pobudzić debatę o obecnym stanie praworządności w Polsce i przyszłości państw narodowych. Jest to również okazja do integracji wielu środowisk, a także zaproszenia do dyskusji osób, które nie są w żadnych sformalizowanych strukturach. Klub dyskusyjny ma zebrać się raz w miesiącu i pochylić nad zagadnieniem, które zostało wskazane na dany miesiąc. Można spotkać się w ramach jednej organizacji lub wielu, w gronie kilku lub kilkudziesięciu osób. Nie narzucamy konkretnej formuły, ale każde spotkanie powinno mieć moderatora oraz protokolanta. Ważne, aby dokładnie zapisywać wnioski, pomysły, oryginalne tezy, które pojawią się w trakcie dyskusji. Nie chcemy słownikowych odpowiedzi tylko prawdziwego głosu zaangażowanych uczestników.

Wszyscy, którzy zadeklarują chęć organizowania dyskusji, otrzymają materiały dedykowane każdemu z bloków tematycznych, film szkoleniowy dla moderatorów oraz formularz, na którym należy umieścić wnioski z dyskusji. Oferujemy również pomoc naszych koordynatorów: [email protected]

Szczególnie istotne jest przesłanie formularza po każdej dyskusji, gdyż na jego podstawie powstaną ankiety skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz końcowy raport. Prosimy o zamieszczenie możliwie szczegółowego opisu dyskusji i wniosków, które należy zamieścić w specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym w Zakładce Dla moderatora.

Zapraszamy do udziału w planowanej na dzień 4 maja 2022 konferencji Collegium Intermarium pt. „Ku wydoskonaleniu Konstytucji”, inaugurującej roczny cykl Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych „Fundamenty państwa”. Podczas konferencji eksperci, działacze społeczni i wszyscy zainteresowaniu liderzy środowisk obywatelskich w formule seminaryjnej i panelowej omawiać będą zagadnienia kluczowe dla „wydoskonalenia” ustroju Rzeczypospolitej oraz dla budowy społecznego zaangażowania w ten proces.