Organizacje

Organizacje, które biorą udział w projekcie:

Ośrodek Analiz Cegielskiego

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego został powołany, by wspomagać dynamiczny i harmonijny rozwój gospodarczy Polski. Chcemy zapewniać rzetelne wsparcie merytoryczne dla polskich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Nasze cele realizujemy m.in. opracowując raporty analityczne, przygotowując ekspertyzy prawne, prowadząc doradztwo prawne i gospodarcze, a także organizując szkolenia. Ponad 150 lat temu Hipolit Cegielski stał się ikoną polskiego przemysłu. Udowodnił, że można z sukcesem kierować nowoczesną fabryką i jednocześnie prowadzić aktywną działalność na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Zależy nam by współcześni polscy przedsiębiorcy mogli osiągać sukcesy na miarę Cegielskiego.
OAC prowadzi platformę crowdfundingową twojazbiórka.pl. Portal pomaga ludziom dobrej woli pozyskiwać fundusze na tworzenie i wspieranie działań o charakterze społecznym, charytatywnym, religijnym, artystycznym, gospodarczym, sportowym, kulturalnym, naukowym czy badawczym. Jest miejscem do rozwijania idei dobra wspólnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb organizacji pozarządowych oraz wspólnot lokalnych i religijnych.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił.

Instytut Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris jest największym w Europie think tankiem występującym w obronie podstawowych praw i wolności, takich jak poświadczone konstytucyjnie: wolność sumienia, ochrona życia, dziedzictwo narodowe i autonomia rodziny. Organizacja posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, sporządzała opinie na prośbę Komisji Weneckiej, Komitetu Monitorującego Rady Europy i OBWE. Instytut jest wpisany do rejestru przejrzystości Unii Europejskiej, a jego eksperci formalnie konsultują krajowe i międzynarodowe polityki publiczne.

Młodzież Wszechpolska

Młodzież Wszechpolska to organizacja powstała w 1922 roku, w tym roku obchodzimy więc stulecie istnienia. MW działała do wybuchu wojny, kiedy to jest działacze i absolwenci czynnie i ofiarnie włączyli się w walkę o wolną Polskę, następnie próby reaktywacji brutalnie spacyfikowali komuniści.
Po roku 1989 Młodzież Wszechpolska dokonała reaktywacji stając się stowarzyszeniem ideowo- wychowawczym, skupiającym młodych Polaków w wieku od 15 do 30 roku życia. Kształtujemy młodzież w duchu wartości narodowo- katolickich, za pośrednictwem regularnych spotkań, dyskusji i lektur. Nie zaniedbujemy również „praktyki”, zabieramy głos w najważniejszych sprawach dotyczących Narodu i Państwa polskiego. Jesteśmy jednymi z organizatorów i inicjatorów największej patriotycznej manifestacji w Europie- Marszu Niepodległości.
Wierzymy, że możliwa jest Polska oparta o wartości narodowe i katolickie, stąd zawsze stajemy w ich obronie. Dlatego w 2020 stanęliśmy przed Kościołami broniąc ich przed atakami po wyroku TK w sprawie aborcji, od lat pokazujemy swój sprzeciw wobec tzw. „marszów równości”, a także czynnie włączyliśmy się w obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, Nie dla gender”.
Stawiamy na edukację i kulturę. Wydajemy własne pisma i książki oraz współtworzymy pisma i portale opiniotwórcze takie jak „Nowy Ład”, „Polityka Narodowa”, czy „narodowcy.net
Jesteśmy inicjatorami i organizatorami ogólnopolskich kampanii „Kocham Polskę” oraz „Kupuj Polskie”. Materializm, indywidualizm i bezczynność zastępujemy ideą codziennej pracy na rzecz ojczyzny i narodu.

Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II

Zakon Rycerzy Św. Jana Pawła II to powstałe w 2011 r. Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, skupiające katolickich mężczyzn zainspirowanych życiem i nauczaniem Świętego Jana Pawła Wielkiego. Obecnie wspólnota zrzesza przeszło 1200 Braci Rycerzy z sześciu krajów (Polska, Ukraina, Kanada, Francja, Hiszpania oraz Filipiny). Jednym z zasadniczych celów tej organizacji jest „dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny” oraz „promocja nauczania Jana Pawła II” także w zakresie głoszonych przez tego Wielkiego Papieża, praktycznych aspektów uniwersalnej nauki społecznej w tym nauk o państwie i prawie.

Fundacja Akademia Patriotów

Fundacja Akademia Patriotów została powołana z myślą o zbudowaniu pomostu dla osób, którym bliskie są wartości takie jak patriotyzm, wolność, przedsiębiorczość, własność prywatna, konserwatyzm – dla osób szanujących tradycje narodowe, ale i widzących przyszłość w silnym, zamożnym państwie, przyjaznym dla swoich obywateli, z minimalną biurokracją i rozsądnym fiskalizmem. Propagując tradycyjne wartości, walczymy o proste i niskie podatki oraz niezbywalne prawo do swobodnego dysponowania owocami własnej pracy. Od początku istnienia Fundacji działamy na rzecz zbliżania do siebie różnych środowisk patriotycznych, wolnościowych i konserwatywnych, które wspólnie mogłyby przeciwstawić się patologiom niszczącym naszą Ojczyznę. Główne działania prowadzimy we Wrocławiu. Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Stowarzyszenie Solidarni 2010 to organizacja pozarządowa pożytku publicznego, powstała w 2010 roku po śmierci polskiego Prezydenta i 95 przedstawicieli Państwa Polskiego, którzy zginęli na terenie Rosji. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz bezpieczeństwa Państwa Polskiego, w sferze prawa, spraw wewnętrznych, obronności, aktywności społecznej, edukacji i szeroko rozumianej kultury (liczne wykłady historyczne, spotkania autorskie, konkursy literackie, działalność wydawnicza).

Stowarzyszenie KoLiber

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.
Dążymy do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.
Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

Konfederacja Kobiet Rzeczpospolitej Polskiej

Konfederacja Kobiet Rzeczpospolitej Polskiej to organizacja, która działa na rzecz dowartościowania ról kobiecych, jako niezbywalnego elementu głównego nurtu życia społecznego. Ukazuje wartość rodziny, poszanowanie małżeństwa. Wspiera ponadto takie wartości jak ochrona życia poczętego. Fundacja przeciwdziała także utrudnieniom w realizacji kobiecych aspiracji w życiu rodzinnym i zawodowym. Konfederacja Kobiet w najbliższym czasie chce również zintensyfikować działania skierowane do młodych kobiet, które w tym momencie kształtują się oraz decydują o wyborze swojej życiowej drogi. Konfederacja realizuje swoje cele przez organizowanie takich wydarzeń jak: konferencje, akcje społeczne czy też spotkania dyskusyjne, na których poruszane są ważne dla kobiet tematy.

Możesz też zgłosić zamiar samodzielnego prowadzenia klubu dyskusyjnego