Debaty

Mimo że przez lata wpajano nam ideologię globalizmu i wizję społeczeństwa multikulturowego, tęsknimy za wielką społeczną dyskusją na temat idei narodowej, poczucia wspólnoty narodowej, suwerenności czy dobra wspólnego. Rocznica uchwalenia Konstytucji RP to okazja do zainicjowania takiej debaty, dlatego powstał projekt Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych. Przez rok będziemy prowadzić konsultacje obywatelskie, na podstawie których powstanie kompleksowy raport zawierający podsumowanie wszystkich przeprowadzonych dyskusji.

Dyskusje te pozwolą na skuteczne identyfikowanie odpowiedzi na pytania o istotę dzisiejszego państwa i prawdziwe źródła jego siły i sprawności; o rolę obywateli, wspólnot i rodzin; o znaczenie sprawiedliwości, prawa pozytywnego i naturalnego; o rolę tożsamości narodowej i chrześcijańskiej; o znaczenie współczesnych narzędzi sprawowania władzy, demokracji pośredniej i bezpośredniej, o skuteczne gwarancje dla ludzkiej godności, życia, podstawowych wolności, własności i przedsiębiorczości. Przygotowaliśmy 10 bloków tematycznych, zawierających pytania, które powinny pojawić się w trakcie dyskusji. Debaty zostały pogrupowane tematycznie i przypisane miesiącom, w których należy je przeprowadzić.

Maj: Państwo - Wspólnota - Rodzina
Jak budować państwo? Czy państwo to wspólnota zbudowana na zasadzie subsydiarności? Czy państwo buduje się od góry w dół, przez delegowanie zadań, kompetencji i środków; czy od dołu w górę, przez oddawanie części zadań, kompetencji i środków, które w mniejszych wspólnotach nie mogą być efektywnie zrealizowane? W jaki sposób podkreślić rolę rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, pierwotnej wobec wspólnot samorządowych, organizacji społecznych i samego państwa? Jak rozumieć zasadę pomocniczości?  Czy możliwy jest klasyczny trójpodział władzy? Jaką funkcję pełni w społeczeństwie III sektor? Kto jest suwerenem w Polsce? Czy bunt wobec legalnej władzy może być czymś uzasadniony? Czy suweren lub władza mogą rozwiązać państwo lub je oddać w niewolę?

Czerwiec: Sprawiedliwość – Prawo - Sądy

Gdzie szukać sprawiedliwości? Jakie powinno być prawo? Jakie prawo nazwiemy „dobrym prawem”, a jakie „złym prawem”? Jak mocno prawo powinno być oparte na niezmiennych i niewzruszalnych zasadach prawa naturalnego? Jaki jest katalog takich praw podstawowych? Czy sprawiedliwość zapewni nam większa liczba ustaw i szczegółowych regulacji, czy wzmocniony wymiar sprawiedliwości, dobrze przygotowany, kontrolujący władzę i sam poddany demokratycznej kontroli? Czy prawo naturalne nas obowiązuje? Czy obowiązuje władzę? Czy sprzeczność prawa z prawem naturalnym upoważnia nas do nieposłuszeństwa?

Lipiec-sierpień: Nic o nas bez nas. Jaka powinna być demokracja?

Jak zapewnić, by Naród, do którego należy władza zwierzchnia, miał realny wpływ na państwo? Jak zapewnić autorytet i wiarygodność władzy ustawodawczej? Czy nie obserwujemy erozji demokracji? Czy demokracja nie przeradza się w fasadę chroniącą wpływy rzeczywistych ośrodków władzy? Czy władza ustawodawcza powinna mieć moc nad obszarami praw i wolności, nad podatkami? Czy w XXI wieku demokracja pośrednia nie powinna czynić coraz dalszych koncesji na rzecz procedur bezpośrednich?  Jakie środki powinni mieć do dyspozycji obywatele, aby kontrolować władzę? Czy tylko wybory? Czy władza ustawodawcza nie powinna zostać ograniczona także limitowanym czasem sesji parlamentarnych? Czy nie przysłużyłoby się to konkretności, precyzji i uspokojeniu polityków? Jaka powinna być rola posłów i senatorów na poziomie lokalnym?   Czy obywatelska inicjatywa ustawodawcza spełnia swoją rolę? Czy tylko ustrój demokratyczny zapewnia człowiekowi wolność? Czy organizacje pozarządowe powinny być finansowane przez władzę? Jak powinna wyglądać współpraca między organizacjami pozarządowymi a władzą (polityką)? Jakie sfery państwo powinno pozostawić wyłącznie dobroczynności prywatnej? Czy władza może zakazać zgromadzeń pod pretekstem dobra obywateli?

Wrzesień: Dobro wspólne. Ojczyzna dla mnie, czy ja dla Ojczyzny?

Czym jest dobro wspólne? Czy dobro wspólne, jako naczelna zasada konstytucyjna, to suma dobra jednostek, czy wartość dodana powstająca wskutek zgody narodowej i współpracy narodu? Ile mogę poświęcić dla Narodu, dla wspólnoty? Jakiego poświęcenia może wymagać ode mnie wspólnota i Naród? Czym jest służba publiczna? Jak jest rola Kościoła i związków wyznaniowych współdziałających z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego?    Do jakich środków władza może sięgnąć, aby realizować ideę dobra wspólnego? Czy władza może cenzurować treści, które służą destabilizacji kraju i uderzają w ład społeczny? Czy można zakazać całym instytucjom funkcjonowania w kraju, jeżeli działają wbrew dobru wspólnemu? Co z osobami/instytucjami, których interes własny jest sprzeczny z interesem publicznym? Czy każdy ma obowiązek przekładać dobro wspólne nad prywatny interes?

Październik: Suwerenność i obronność

Czy suwerenność ma wartość bezwzględną? Czy interes Polski może być realizowany skutecznie w ramach międzynarodowych organizacji? Jakie są warunki udziału Polski w ponadnarodowych strukturach? Jak powinna wyglądać służba wojskowa? Czy nasze położenie geopolityczne nie oznacza niezbędnej gotowości do odparcia agresji? W jaki sposób przygotować do tego społeczeństwo?  Czy władza może wymagać od obywatela oddania życia za Ojczyznę? Czy ochrona własnego życia i życia rodziny jest nadrzędna nad obowiązkami względem państwa? Czy zasadnicza służba wojskowa właściwie przygotowuje naród do obrony? Jakie mogą być alternatywy?

Listopad: Godność człowieka - państwo gwarantem czy zagrożeniem?

Co stanowi o ludzkiej godności? Jakie prawa i wartości składają się na godność człowieka? Jakie jest źródło ludzkiej godności: przynależność gatunkowa, spełnienie kryteriów formalnych jak żywe narodzenie, a może normy religijne?  Czy ochrona życia, wolności osobistej, własności, wolności słowa i wyznania to zasady wchodzące w skład ludzkiej godności? A co z prawami socjalnymi, prawem do otrzymania minimum socjalnego, do ochrony zdrowia, do edukacji? Czy państwo ma władzę nad granicami godności człowieka? Czy władza może obradować i stanowić prawa dotyczące spraw fundamentalnych? Czy pomoc socjalna demoralizuje obywateli? Jakie formy pomocy mogą wyciągnąć z biedy, a jakie zniechęcają do pracy? Czy państwo może przejąć w jakiś sytuacjach majątek prywatny?

Grudzień-styczeń: Tradycja – dziedzictwo i przyszłe pokolenia.

Czym jest konstytucyjnie podkreślana wdzięczność za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie? Jaka jest rola tradycji i zwyczaju w prawie i ustroju Rzeczypospolitej? Czy prawo powinno odzwierciedlać poglądy i konsensus społeczny, czy powinno realizować rolę wychowawczą, aktywnie kształtując społeczeństwo wedle określonych wzorców? Jak uwzględniać w działalności i polityce państwa oraz wspólnot, cześć dla tych, którzy odeszli i prawa tych, którzy przyjdą po nas?

Luty: Po co nam rodzina i małżeństwo?

Jaka jest rola rodziny i małżeństwa? Jakie są zadania rodziny? Jakie są jej obowiązki? Jakie prawa powinny jej zatem przysługiwać?  Jakie korzyści osiąga wspólnota i państwo wskutek wzmocnienia rodzin? Jaka jest rola polityki państwa wobec kryzysu rodziny, rodzicielstwa, małżeństwa. Jak odpowiedzieć na kryzys demograficzny? Jakie są źródła tego kryzysu? W jaki sposób edukacja publiczna lub prywatna powinny realizować zadania rodziny?

Marzec: Wolność gospodarcza, przedsiębiorczość rodzinna, regulacje.

Jaka jest konstytucyjna rola przedsiębiorczości, jakie są zadania i obowiązki przedsiębiorców? Czy wspólnota powinna szczególne traktować małą i rodzinną przedsiębiorczość? Jakie obciążenia wobec przedsiębiorczości są sprawiedliwe? Czy państwo jest bogate bogactwem rodzin, czy też wartością swych budżetowych przychodów? Na ile władza może ingerować w działania przedsiębiorstw prywatnych? Czy powinny być wyższe progi podatkowe dla bogatych? Konkurencja a monopole, na ile państwo może ingerować?

Kwiecień: Prawa Polonii na świecie i obowiązki cudzoziemców w Polsce.

W jaki sposób urzeczywistnić konstytucyjną zasadę, wedle której władzę zwierzchnią sprawuje Naród, zatem i ci, którzy nie mieszkają na terytorium Ojczyzny? Jaka jest rola Polonii i Polaków za granicą w aktywnym wspieraniu interesów Ojczyzny? Jakie są obowiązki obcokrajowców wobec Polski? Jakie są obowiązki Polski wobec obcokrajowców przybywających do naszej Ojczyzny?  Czy obcokrajowcy w Polsce powinni mieć prawo do pomocy socjalnej? Czy mogą istnieć przypadki, gdy nieznajomość prawa przez cudzoziemców zwalnia z jego przestrzegania lub nie pociąga kary?

Po każdej Debacie prosimy wypełnić zdalnie formularz znajdujący się w Zakładce

Na podstawie formularzy przygotowanych przez moderatorów dyskusji zostaną opracowane Ankiety skierowane do wszystkich Polaków, w których główne tezy zostaną skonfrontowane z opinią publiczną.