NKK podczas Szkoły Letniej w Toruniu

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Toruniu odbyła się Szkoła Letnia „WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: wolność religijna w dialogu z wolnością słowa”, organizowana przez Laboratorium Wolności Religijnej. Uczestnikami wydarzenia byli głównie studenci, doktoranci (zwłaszcza dziennikarstwa, prawa i nauk pokrewnych) oraz młodzi naukowcy.

Dzięki uprzejmości organizatorów, po głównych wykładach oraz warsztatach uczestnicy mieli możliwość, aby zebrać się i podyskutować nad zagadnieniami dedykowanymi wakacyjnym debatom z cyklu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych. Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym, jakie środki powinni mieć do dyspozycji obywatele, aby kontrolować władzę i jak zapewnić, aby naród miał realny wpływ na państwo? Nad jakimi obszarami praw i wolności władza ustawodawcza powinna mieć moc? Czy władzę ustawodawczą należy ograniczyć limitowanym czasem sesji parlamentarnych? Jaka powinna być rola posłów i senatorów na poziomie lokalnym? Czy obywatelska inicjatywa ustawodawcza spełnia swoją rolę? Jak powinna wyglądać współpraca między organizacjami pozarządowymi a władzą…

Informacje, uwagi i spostrzeżenia, które pojawiły się podczas debaty zostaną wykorzystane przy tworzeniu raportu na zakończenie projektu Narodowych Konsultacji Konstytucyjnych.